Tarifes

ARTICLE 5È - BENEFICIS I FISCALS

No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari, excepte pels següents casos, aplicant-se el percentatge de descompte indicat sobre la quota del servei, exclusivament i, pels supòsits estipulats a l'article 6è.

5.1 Família nombrosa: un 20%

5.2 Quan coincideixin dos o més germans matriculats a la Llar d'infants municipal de Campllong, aplicant-li en un segon germà o darrer germà: un 20%

En cas de concurrència de més d'una circumstància de les esmentades anteriorment, s'aplicarà aquella que resulti més beneficiosa pel contribuent.

6È - QUOTA TRIBUTÀRIA

TARIFES (QUOTES MENSUALS)


- Quota del servei ......... 168.00€

- Quota de la reserva de la plaça * (1) No retornables ........ 50.00€

TARIFES (ALTRES SERVEIS)


- Quota de matrícula * (2) ......... 55.00€

- Quota de material * (3) ......... 65.00€

*(1) Aquesta quota es pagarà mensualment des de l'inici del curs escolar (setembre) fins al mes en què l'infant compleixi 9 mesos d'edat. Quan l'infant hagi complert els 10 mesos, passarà a pagar la quota mensual del servei, s'incorpori o no a la llar.

*(2) Tothom haurà de pagar aquest import en el moment de fer la matrícula per tenir dret a què se li tramiti la corresponent sol·licitud de la plaça a la llar d'infants de Campllong. L'Ajuntament bonificarà aquesta taxa el 100% als infants empadronats a Campllong. L'import de la bonificació es descomptarà del primer rebut del curs escolar.

*(3) Aquest import és una quota anual per tot el curs escolar, el qual es fraccionarà amb dos pagaments en funció de les necessitats de material durant el curs i el qual serà comunicat per la direcció del centre als pares per a fer efectiu el seu pagament.

TARIFA MENJADOR (CÀTERING TECA I TXERINOLA)


MENJADOR à 5.70€ TOTS AQUELLS NENS/ES QUE ES QUEDIN DE MANERA HABITUAL

                           7.50€ TOTS AQUELLS NENS/ES QUE ES QUEDIN DE MANERA ESPORÀDICA  
                           (MENYS DE LA MEITAT DELS DIES)


Comentaris