Pla d'obertura

 

Pla d’obertura de la Llar d’Infants El Tractoret de Campllong 

 

Aquest document ha de regir les condicions de la pràctica educativa dels equips docents per tal de garantir les mesures d’higiene i seguretat establertes pels estaments públics corresponents, com a protecció del Covid-19 durant aquest curs escolar 2021/2022. Aquestes mesures s’avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup.

 

 

REQUISITS PER A L’ACOLLIDA DELS INFANTS

 

-        Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, etc) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

-        No són o han estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors

-        No han estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

-        Còpia de l’estat de comunicació

 

En el cas que un infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta -amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.  Es consideren  malalties de risc per a la CoviD-19:

 

-        Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori

-        Malalties cardíaques greus.

-        Malalties que afecten al sistema immunitari

-        Diabetis mal controlada

-        Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

                                   

 

      És imprescindible entregar signada la declaració responsable establerta pel Departament d’Educació com a compromís que l’infant compleixi amb tots els requisits necessaris per assistir a la llar d’infants.

      Cal informar a l’equip educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

      Les famílies es comprometen a vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

      Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes i haurà de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requereixi es pot considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.

 

 

PERSONAL EDUCATIU

 

Les persones educadores que formen part de l’equip educatiu de forma presencial han estat degudament informades en relació a les pautes i mesures organitzatives a seguir, per tal de garantir la higiene i protegir-se, tenint en compte l’escenari al qual estan exposades, d’acord amb els criteris establerts pel Ministeri de Sanitat.

 

Les persones que integren l’equip declaren presentar un bon estat de salut i no haver estat en contacte estret amb cap persona infectada o amb simptomatologia de COVI19 durant els catorze dies previs a la reobertura del centre.

 

 

ESPAIS I GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES

 

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència estable amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. Poden formar part d’un grup estable altres docents o personal de suport educatiu si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.

 

En aquests grups en els quals els membres mantenen una relació propera i quotidiana, la qual cosa permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres.

 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu ) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l’ús de mascareta.

 

L’ús dels espais comuns com el pati o el menjador es realitzaran per torns, per tal de no coincidir i duent a terme les mesures de desinfecció corresponents, després d’haver-los utilitzat. En el cas que les dimensions d’aquests espais permetin un us simultani de més d’un grup caldrà que estiguin clarament separats entre si.

 

En els espais de reunió i treball per al personal s’han d’establir les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres, i és obligatori l’ús de la mascareta. S’ha de prestar atenció a la ventilació correcta de l’espai.

Les reunions, amb caràcter general, han de ser telemàtiques.

 

Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais

 

GRUP I ESPAI

NOMBRE D’ALUMNES

TUTOR/A

PERSONAL DE SUPORT

LLAR1

13

Judith Oliver

Gemma Gumbau

LLAR2

14

Blanca Bofill

Paula Avila

 

 

HORARIS

 

L’horari previst per a l’atenció dels infants és de les 8:30 a la 18:00, contemplant la possibilitat de fer ús del servei de menjador. Les entrades i les sortides s’han de dur a terme dins d’aquesta franja horària.

 

 

SERVEI DE MENJADOR I ESMORZAR

 

Les persones que ho necessitin poden acollir-se a  l’opció del menjador, prestant aquest servei mitjançant el càtering de Teca i XerinolaL’opció del menjador s’ofereix conjuntament amb el servei del descans i ambdós necessitats seran cobertes dins de la mateixa aula de referència o bé al menjador o espai polivalent, convivint diferents grups estables de manera que estiguin separats  i ben delimitats en diferents zones del mateix espai.

D’altra banda, es preveu un esmorzar a mig matí, a base de fruita que també estarà subministrat pel càtering de Teca i Xerinola.

 

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL

 

El servei d’acollida matinal es realitzarà cada grup a la seva aula i la durant a terme les tutores de cada grup classe.

 

FLUXOS DE CIRCULACIÓ

 

S’utilitza la porta principal per accedir a la llar. Només podran coincidir dues famílies a la vegada dins de la llar. Les altres famílies hauran d’esperar a fora per evitar aglomeracions.

 

Es recomana que només hi hagi un acompanyant per infant i aquest no podrà accedir a  l’aula, l’educadora de referència els rebrà a la porta de l’aula o en cas  d’estar al pati a la porta d’aquest.

 

PEr accedir a la llar els acompanyants s’hauran de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic, utilitzar la mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. Els nens es rentaran les mans amb aigua i sabó.  

 

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

 

GRUP

ENTRADA

SORTIDA

 

HORA

LLOC

HORA

LLOC

Llar 1

8:30h. a 9:15h.

Entrada principal

17h. A 18h.

Entrada principal

Llar 2

8:30h. a 9:15h.

Entrada principal

17h. A 18h.

Entrada principal

 

 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

 

-        El distanciament físic: la distància interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres, en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 mper persona,  i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables. Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres.

 

-        El rentat de mans: cal dur a terme aquesta pràctica d’higiene amb més freqüència ja que es tracta d’una mesura preventiva molt efectiva, tant per a infants com per a educadores. Als espais comuns i estratègics hi ha un punt de rentat de mans amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles de paper per assecar les mans. D’altra banda, als espais de referència on no hi hagi un punt de rentat de mans hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica per facilitar-ne l’ús regular (cares als adults) i acompanyar als infants on es pugui dur a terme el rentat de manera freqüent.

Es recomana aquesta mesura higiènica en les següents situacions:

Infants:

-        A l’arribada i a la sortida de la llar d’infants

-        Abans i després dels àpats

-        Abans i després del wc (infants que controlen els esfínters).

-        Abans i després de les diferents activitats (també a la sortida del pati)

 

Educadores:

-        En arribar a la llar d’infants, abans del contacte amb els infants

-        Abans i després de manipular aliments

-        Abans i després de canviar un bolquer i/o acompanyar-lo al wc

-        Abans i després d’anar al wc

-        Abans i després de mocar un infant  (mocadors de paper)

-        Un mínim d’una vegada cada dues hores

 

-        L’ús de guants: es tindran a disposició els guants d’un sol ús però l’ús d’aquesta mesura es recomana especialment per a canviar i netejar els infants, a l’hora de donar el menjar i per retirar la vaixella i posar-la al rentavaixelles. Per a la resta de tasques es recomana rentar-se les mans correctament i desinfectar-les amb gel hidroalcohòlic. Tanmateix, per garantir un bon ús d’aquesta mesura, cal tenir present que és necessari rentar-se les mans abans i després d’usar-los, protegir les ferides impermeables, no dur ornaments que els puguin malmetre, canviar-los si es trenquen i tenir present que són d’un sol ús per a cada infants. D’altra banda, segons indica Salut Pública l’ús dels guants sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el virus. Per tant, cal tenir en compte que un ús inadequat dels guants pot augmentar el risc de contagi.

-        L’ús de mascareta o pantalla: Segons l’OMS i les recomanacions que ens corresponen, es desestima l’ús de la mascareta per a infants d’1 a 3 anys. De cara als adults, cada educadora disposarà d’una mascareta i pantalla, per tal de fer-ne ús quan no es pugui garantir la distància de seguretat, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants. 

-        Les joguines: el material joc serà més reduït i escollit tenint en compte que pugui facilitar la corresponent neteja i desinfecció freqüent i regular. Es procurarà que l’ús d’aquest material sigui exclusiu per a cada grup d’infants. Les joguines de plàstic dur seran rentades al rentavaixelles sovint. S’evitaran les joguines i materials de roba (excepte les llars que disposin de rentadora i puguin garantir una neteja regular per sobre dels 60º). Les joguines i material de fusta es desinfectaran amb un drap humitejat amb solució a base d’alcohol propílic al 70ºC.

-        Cotxets:  considerant que les famílies no poden tenir accés a la llar així com la situació excepcional, durant aquests dies no contemplem la possibilita de deixar el cotxet a la llar.

-        Roba i calçat: l’ús de tovalloles no és permès i s’utilitzaran els papers dels diferents expenedors distribuïts en els diferents espais de les llars, destinats a l’alimentació i la higiene personal, per l’assecada de mans després de rentar-se i durant els àpats, com a tovallons. Es retornarà diàriament el pitet per tal que les famílies el rentin a una temperatura superior als 60º i fer-los arribar al inici de la setmana. Igualment pel que fa als llençols que s’utilitzin per la migdiada (aquests darrers s’entregaran a final de la setmana).

-        Bolquers: per realitzar el canvi de bolquers cal seguir el procediment indicat a l’annex 4 de les “instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius”, gran part del qual l’ adjuntem literalment com a annex 1 d’aquest document.

 

 

 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

 

-        Pautes de ventilació: s’han de ventilar totes les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants, així com 3 vegades al dia durant almenys 10 minuts cada vegada. Sempre i que sigui possible es procurarà tenir les finestres obertes i es prioritzarà aquest fet per damunt de la comoditat climàtica.

.

-        Pautes generals de neteja i desinfecció: seguint les instruccions establertes pel Departament d’Educació i les orientacions proporcionades per l’empresa Prevint, que ens assessora en matèria de prevenció de riscos laborals, el procediment de neteja i desinfecció de les superfícies i dels espais es farà d’acord amb la política habitual de neteja i desinfecció del centre. És important que no quedi humitat en la superfície propera a nosaltres. Es poden emprar tovalloletes amb desinfectant. Es farà servir els detergents i desinfectants habituals autoritzats per a aquesta finalitat (amb efecte viricida).

Els residus generats en l’atenció als infants es podran eliminar de la mateixa manera que s’eliminen els residus habituals, amb l’excepció que hauran d’anar tancats en una bossa a part.

Pel que fa a la vaixella, no es requereix un tractament especial, ni utillatge de cuina d’un sol ús. Tota la vaixella i coberts que s’utilitzin a la llar d’infants seran rentats al rentavaixelles. Cal mantenir ben etiquetats i identificats els gots i biberons dels infants per tal d’evitar contaminacions creuades.

La roba de treball (o mudes dels infants que es retornin a les famílies) caldrà que siguin rentades amb un cicle complet a una temperatura d’entre 60 i 90º.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

 

-        Gestió de residus: es recomana que els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat la persona i introduir-lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.

 

-        Les zones exteriors: són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se a l’aire lliure.

 

 

PROCÉS D’ADAPTACIÓ

 

Durant aquest període les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat següents:

 

-        Requisits d’accés: La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la covid-19 o els ha presentat en els darrers 10 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la covid-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies.

-        Persones de risc: Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la covid-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,  immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida), així com dones embarassades i que no hagin estat vacunades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.

-        Nombre d’acompanyants: Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans o germanes que es trobin simultàniament en el període d’acollida poden ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi pot haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.

-        Contacte i distància: La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

-        Rentat de mans: La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana el rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

-        Mascareta: La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana el rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

-        Ventilació: És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats, seguint les instruccions.

 

GESTIÓ DE CASOS

 

Cal aplicar el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres educatius, quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu.

 

 

PLA DE CONTINGÈNCIA: Organització pedagògica en una situació en cas de confinament parcial o tancament del centre.

 

 

Davant la possibilitat de situacions de confinament derivades per causes climàtiques i/o de salut, com la que vivim actualment arran de la pandèmia per COVID 19,  s’ha elaborat un Pla de Contingència que integra un seguit d’actuacions previstes per dur a terme en aquestes situacions amb la finalitat de garantir el desenvolupament del servei, des del propi domicili i mitjançant l’ús de la tecnologia.

 

Cal tenir present que el doble servei educatiu i assistencial que presten els centres d’Educació Infantil 0-3 té sempre continuïtat a les cases dels infants i va molt lligat a l’acció de la família. El treball educatiu amb els nens i nenes té a veure amb hàbits i amb el desenvolupament de les quatre capacitats que marca el currículum d’aquesta etapa però, a la vegada, té una implicació molt alta amb l’estat emocional dels infants que, en les circumstàncies actuals, també és un aspecte sensible que cal cuidar.

 

Per aquest motiu, el nostre pla de contingència abasta dos grans aspectes:

 

      Manteniment del contacte i la relació de referència que els nens i nenes tenen amb les educadores.

 

Amb la finalitat que puguin mantenir aquest  vincle -i també el que tenen entre els companys-, promourem i facilitarem un espai virtual on hi penjarem  imatges o vídeos que poden  compartir. Igualment, anirem mantenint vives les xarxes socials per tal de fer visible com vetllem per  la continuïtat de la relació amb els infants. Les famílies, per tant, dos o tres cops per setmana,  aniran rebent, en format de vídeo o de veu, la “presència” de les educadores, ara explicant un conte, ara llegint un poema, ara cantant una cançó o celebrant l’arribada de la primavera, de l’hivern.... Aquest material sonor i gràfic pot ser utilitzat per les mares i els pares com a recurs per mantenir viu el lligam de l’infant amb la Llar.

 

Aquest treball es complementa també per via telefònica si és necessari o si sabem d’alguna família que no utilitza eines TIC de forma habitual i, tanmateix, l’equip d’educadores estarà localitzable per tal de donar consell sobre el treball d’adquisició d’hàbits que s’estava realitzant abans de l’aturada i atendrà suggeriments i peticions concretes que fan algunes famílies si són al nostre abast (gravacions de les cançons que treballem, fotos de les mascotes o altres elements de l’aula, rutines a què estan acostumats, etc.)

 

      Oferiment de recursos educatius.

 

Lògicament, el confinament a les cases implica una complicació de la gestió del temps quan a casa hi ha petits ja que no entenen el que passa i demanen activitat, moviment i que s’estigui per ells. Davant d’aquest fet tan inèdit viscut recentment i de cares a possibles repeticions de la situació, ens ha semblat oportú establir un sistema de comunicació regular amb les famílies en què compartim :

 

a) recursos per tal que puguin fer amb activitats diverses amb els seus fills a casa,

b) articles que els puguin ajudar i acompanyar sobre com gestionar diferents situacions que es puguin trobar.

c) vídeos i gravacions de veu de les mateixes educadores explicant contes, endevinalles, anècdotes i fins i tot plantejant propostes i reptes.

 

A banda d’aquestes dues línies d’acció directa a l’usuari, l’equip d’educadores de cada llar i les persones coordinadores de l’àrea  pedagògica d’ORIOEDUSERVEIS SL estaran treballant pel servei en aquests aspectes, en el cas que es produís una situació de confinament:

-        Preparació i redacció de documentació interna: Principalment s’avançarà en la redacció de documents com els informes individuals dels infants a partir del que s’ha observat fins al moment, així com en la l’elaboració de la memòria i altres documents d’avaluació interna fins la data del confinament.

-        Treball de formació i reflexió dels equips: Setmanalment treballarem i aprofundirem sobre algun aspecte pedagògic. Proporcionarem diferents articles publicats sobre la temàtica escollida a partir dels quals, cada equip educatiu realitzarà un treball de reflexió interna i posada en comú (en aspectes com: la documentació, l’acompanyament emocional durant l’etapa del 0 a 3, etc.) 

-        Elaboració de material i recursos per la llar: A criteri de cada llar es destinaran unes hores a la setmana per a la creació de material i recursos  per tenir-los a punt per a la tornada a la normalitat: recursos per als moments  de trobada de bon matí així com pels diferents moments d’impàs (capses contes, titelles, cançoner, capsa d’endevinalles, pràxies, ect;).

 

Subministrament de pícnic: únicament per a aquells infants que presentin necessitats educatives derivades de situacions socialment desfavorides i facin ús dels servei de menjador a la llar mitjançant una ajuda per part dels Serveis Socials, se’ls farà arribar el pícnic al domicili, mentre duri el confinament.

Comentaris